Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Με 2 συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή…

Φήμες ότι υπάρχει πρόταση του κ. Πλιάκου για τεράστια αύξηση των δημοτικών τελών!
    Δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας την Παρασκευή 04-12-2015. Η πρώτη θα αρχίσει στις 6:30 μμ με μοναδικό θέμα «Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2014 του Δήμου Ζίτσας».
    Η δεύτερη συνεδρίαση θα αρχίσει στις 7:30 μμ και έχει 27 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη με κρισιμότερα αυτά του καθορισμού των δημοτικών τελών για το 2016 και την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος. Έντονες είναι η φήμες για πρόταση του κ. Πλιάκου για τεράστια αύξηση των δημοτικών τελών. Σε αναμονή…
    Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:….

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.I.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».
2. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου.
3. Αποδοχή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή και διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας-Β’ Φάσης»
5. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας-Β’ Φάσης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ», για τον άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με θεματικό στόχο 6: «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της Αποδοτικής χρήσης των πόρων»
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος» αναδόχου Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β’ Φάση)» αναδόχου Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού νερόμυλου Τ.Δ. Δεσποτικού» της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Μπιτχαβά Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
9. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εντός αναδασμού Λαψίστας», αναδόχου Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
10. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ζίτσας», αναδόχου Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
11. Έκφραση γνώμης για εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού στη θέση «Κρανιές» Τ.Κ. Δεσποτικού του Δήμου Ζίτσας.
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
13. Έγκριση πληρωμής δαπανών από τον 3ο λογαριασμό του Δήμου (έκτακτα έσοδα ειδικευμένα).
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 308/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά την διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων εισφοράς σε γη, επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και επαναβεβαίωση αυτών. 
15. Καθορισμός τελών καθαριότητας-φωτισμού για το οικ. έτος 2016 & εφεξής.
16. Καθορισμός τελών  ύδρευσης, για το οικ. έτος 2016 & εφεξής.
17. Καθορισμός τελών αποχέτευσης, για το οικ. έτος 2016 & εφεξής.
18. Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικ. έτος 2016 & εφεξής.
19. Καθορισμός τελών  χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2016 & εφεξής.
20. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2016.
21. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου 2015 της Οικονομικής   Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015.
22. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 198/2011 Α.Δ.Σ. και σύσταση επιτροπής για δημιουργία ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου.
23. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Γυμνασίου και Λυκείου Ελεούσας για τις ανάγκες του προγράμματος «Κ. Δ. Β. Μ.».
24. Ορισμός επιτροπής για τον έλεγχο τήρησης των όρων και της λειτουργίας των παιδότοπων του Δήμου Ζίτσας.
25. Ανάκληση της υπ’ 292/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μετακίνησης υφιστάμενου σταθμού βάσης του ΟΤΕ σε νέα θέση στην Τ.Κ. Δεσποτικού του Δήμου» και εκ νέου λήψη σχετικής Απόφασης.
26. Ανάκληση της υπ’ 293 /2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μετακίνησης υφιστάμενου σταθμού βάσης του ΟΤΕ σε νέα θέση στην Τ. Κ. Λύγγου  του Δήμου»  και εκ νέου λήψη σχετικής Απόφασης.
27. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.