Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσληψη προσωπικού από το Δήμο Ζίτσας…

Η προθεσμία, η πλήρης ανακοίνωση, τα μόρια, οι αιτήσεις.
Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Οι ενδιαφερόμενοι...
με ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη Οχημάτων καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη – Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας υπόψη κ. Τσάγγα (τηλ. επικοινωνίας: 26533- 60010) από την 05/12/2015 έως και την 14/12/2015.
Για την ανακοίνωση κλικ εδώ
Για το παράρτημα & τα μόρια κλικ εδώ
Για το έντυπο της αίτησης κλικ εδώ