Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσληψη μιας καθαρίστριας στο Δήμο Ζίτσας…

Η προθεσμία. Χωρίς μόρια, όπως λένε με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια! Δηλαδή με μέσον;
    Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας θα προσλάβει για το νέο σχολικό έτος 2015-2016 μία καθαρίστρια για τις ανάγκες της με σύμβαση μίσθωσης έργου.
    Δεν προβλέπονται μόρια και η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, Ελεούσα) , από την
Τετάρτη 03-12-2015 ως την Παρασκευή 14-12-2015.
Αφορά το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείου Αγίου Ιωάννη.

Ορίζονται:
Α. Γενικά προσόντα:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 55 ετών.
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ζίτσας.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας 2015.
4. Φωτοαντίγραφο Ε1 εφορίας για το 2015
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Ε9 της εφορίας
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
9. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων άνω του 67%.
10. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.