Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής…

Υποβολή των αιτήσεων ή ηλεκτρονικά ή μέσω του Δήμου Ζίτσας. Η Προθεσμία, τα δικαιολογητικά.
    Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης ωφελούμενων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Το Πρόγραμμα αφορά την διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που...
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
    Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Αυγούστου 2015.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
1 . Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση
2. Οικογένεια, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Υπάρχει ειδική κατηγορία για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
    Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Περιουσιακά κριτήρια:
    Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
    Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

    Η υποβολή της Αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.idika.org.gr/teba/ είτε προσωπικά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συστήματος ΤΑΧΙS είτε απευθυνόμενοι στο Δήμο Ζίτσας.

Για να υποβάλλουν την αίτηση οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν
  •      ΑΦΜ
  •      ΑΜΚΑ
  •      Ταυτότητα
  •      Ε1 του οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014)
  •      Ε9 του οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).

Στο Δήμο Ζίτσας
    Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω του Δήμου Ζίτσας, μπορούν να το κάνουν στο νέο Δημαρχείο, (Λεωφ. Πασσαρώνος και Ευκλείδη, Ελεούσα) από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00πμ-13.00μμ. Πληροφορίες: Χαντζοπούλου Δήμητρα 26533 60023, Οικονόμου Βασιλική 26533 60025