Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Δήμο Ζίτσας…

Οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα μόρια, η αίτηση, η προθεσμία.
    Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, συνολικά για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.   
    Συγκεκριμένα...
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα σύμφωνα με τα παρακάτω.
    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη – Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας υπόψη κ. Τσάγγα (τηλ. επικοινωνίας: 26533- 60010) από 31/10/2015 έως 09/11/2015.

Η ανακοίνωση με την προθεσμία (σελ. 18), τις ειδικότητες κλπ εδώ
Τυπώστε την αίτηση από εδώ
Όλες οι οδηγίες, μόρια κλπ εδώ