Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Ποιοι και πόσοι “μπαίνουν” στους 9 Παιδικούς Σταθμούς & τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ζίτσας…

128 παιδιά στις δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 124 στου Νομικού Προσώπου Δ.Δ. Τα ωφελούμενα παιδιά.
    Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ. Προτού ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα θα προηγηθεί η διαδικασία των ενστάσεων επί της μοριοδότησης αλλά και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις στο φάκελο των αιτούντων.
    Στο Δήμο Ζίτσας τα ωφελούμενα παιδιά είναι 252 με συνολική επιδότηση 530.300 €. Από αυτά τα 128 παιδιά είναι στις δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Πρόεδρος η Γιάννα Γεωργούλη) και 124 παιδιά είναι στις δομές του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Πρόεδρος ο Ανέστης Καρατασίτσας). Στα θετικά...
καταγράφεται η ραγδαία αύξηση των ωφελούμενων παιδιών που σημείωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση.

Οι ενστάσεις
    Στην εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ θα πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. σας (υποχρεωτικά) και τον Α.Μ.Κ.Α. (ή αντί του ΑΜΚΑ την Ημερομηνία Γέννησής) σας, που έχετε γράψει στην αίτηση σας, για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.
    Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους - προσωρινά αποτελέσματα - σε ειδική εφαρμογή, που θα αναρτηθεί την ημέρα έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. Η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου.
    Η ΕΕΤΑΑ εξέδωσε οδηγίες για τις ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015 -2016 μπορούν να υποβληθούν εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στο miteresenstaseis@eetaa.gr μμε σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή pdf (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή) εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων και σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Εντυπο Υποβολής Ένστασης Αιτούντος/Αιτούσας» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.eetaa.gr).
    Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 10/09/2015 και ώρα 14:00.
Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
    Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.). Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
    Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά.
    Προσοχή: Στην διαδικασία των ενστάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές.

Τα ωφελούμενα παιδιά.
    Τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε εδώ