Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε την κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού 73.500 € του Δήμου Ζίτσας!

Ακύρωσε δύο αποφάσεις της επιτροπής με πρόεδρο τον κ. Πλιάκο! Πρόκειται για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων κλπ του Δήμου.
    Επειδή ο Δήμος Ζίτσας ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕ τη διαδικασία της απόφασης 11389/93 του Υπουργού Εσωτερικών.
    Χαρακτηριστικά η Αποκεντρωμένη αναφέρει (με δικά της έντονα και υπογραμμισμένα γράμματα) στην ακυρωτική απόφαση: «Η τήρηση της διαδικασίας αυτής, υπό τις ανωτέρω πτυχές της, που αποσκοπεί στην ύπαρξη διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών και στην αποφυγή του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών των διαγωνιζομένων, αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και η μη εφαρμογή της καθιστά άκυρη κάθε...
απόφαση που ακολουθεί την εν λόγω διαδικασία και στηρίζεται σ΄ αυτή.»
    Συγκεκριμένα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου (μετά από προσφυγή ενδιαφερομένου) με την με Α.Π. 9043/2336/6-4-2015 απόφασή της, ακύρωσε την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικών κλπ του Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 73.500 €. Συγκεκριμένα ακύρωσε τις Νο 3/2015 και 35/2015 αποφάσεις της επιτροπής με Πρόεδρο τον δήμαρχο κ. Μιχ. Πλιάκο.
    Όλη η ακυρωτική απόφαση εδώ.