Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Με 31 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη…

Όλη η Ημερήσια Διάταξη.
Την Τρίτη 5 Μαΐου στις 7:30 μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας με ατζέντα 31 θεμάτων, από τα οποία μόνο τρία (3) ξεχωρίζουν.
    Πρόκειται για το θέμα του εξορθολογισμού των αντικειμενικών αξιών στα...
χωριά του Δήμου Ζίτσας και για τους κανονισμούς καθαριότητας και βοσκής.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την υλοποίηση του υποέργου: «Μελέτη Συντήρησης του Τέμπλου και των Τοιχογραφιών του Καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγιάς Καλογραιών Ζίτσας» και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.
2.-Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» (MIS349342) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».
3.-Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Λεκανοπεδίου Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» (MIS349343) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».
4.-Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».
5.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε. κα Σπυριδούλα Κωστούλα.
6.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών στην Τ.Κ. Καρίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννου Κων/νος.
7.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Ράφτη Έντι.
8.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοιχίο αντιστήριξης και ασφαλτόστρωση στο Κάτω Ζάλογγο της Τ..Κ Ζαλόγγου του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαβδανίτης Νικόλαος..
9.-Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Κ/Ξ Τσουμάνης Ευαγγ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – Πανηπειρωτικής Α.Τ.Ε.
10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αδελφότητας Αναργύρων Δήμου Ζίτσας.
11.-Λήψη απόφασης για τον εξορθολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.
12.-Κατάρτιση κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Ζίτσας.
13.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2015.
14.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου.
15.-Αποδοχή επιχορήγησης για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων που απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή & διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
16.-Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ζίτσας.
17.-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου για την στέγαση Κ.Α.Π.Η. στην Τ.Κ. Ζίτσας.
18.-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου για την στέγαση Κ.Α.Π.Η. στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
19.-Εξέταση αιτήσεως κ. Τσίμα Ιωάννη του Παύλου για μείωση μισθώματος Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κουρέντων.
20.-Εξέταση αιτήσεως κ. Μπαμπαούση Παναγιώτη του Κων/νου για παράταση του χρόνου μείωσης ενοικίου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζού.
21.-Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
22.-Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
23.-Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ζίτσας με το αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών.
24.-Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ζίτσας με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου υπεραστικών συγκοινωνιών.
25.-Διαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου παραβάσεως Κ.Ο.Κ. και βεβαίωση εκ νέου.
26.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων εισφοράς σε γη και επιστροφή ποσών.
27.-Εξέταση αιτήσεων για επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
28.-Επικύρωση καταλόγου κληρωθέντων δημοτών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 83/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
29.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014.
30.-Εξέταση αιτήσεων οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.

31.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.