Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση της διακήρυξης η προμήθεια

Προϋπολογισμού 567.937,53 €, μέχρι την Παρασκευή 31-10-2014 στις 13.00 μ.μ. οι προσφορές.
    Ο Δήμος Ζίτσας, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση της διακήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για προμήθεια συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 567.937,53 € για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2015 λιπαντικών, αντιψυκτικών και
υγρών καυσίμων.
    Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη- Ελεούσα) μέχρι 31-10-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. (αρμόδια υπάλληλος Σταύρου Αγγελική τηλ.2653360008- FAX 2651062794). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αριθ. 11795/17-6-2014 διακήρυξη του διαγωνισμού, τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά όπως περιγράφεται αναλυτικά εδώ