Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Με 24 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη…

    Με κύρια θέματα την λειτουργία λαϊκής αγοράς και τις προσλήψεις του 2016 θα συνεδριάσει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 (7:30 μμ) το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας. 
    Πέρα από τα 24 θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να το απασχολήσουν και 1-2 βασικά προ ημερησίας θέματα.
    Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:…

1. Έγκριση μελέτης έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Καρίτσας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
2. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας για τη σύνταξη της μελέτης: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου» Δήμου Ζίτσας.
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επεμβάσεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Κ. Ελεούσας και των Τ.Κ. Ζίτσας, Βουνοπλαγιάς και Ροδοτοπίου», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τμήματος διώρυγας αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού καταστήματος Αγ. Ιωάννη και κατασκευή τοίχου και πλακόστρωση στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ.  Ιωάννου Κων/νος.           
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση και τσιμεντόστρωση δρόμων στον οικισμό Αμπελάκια της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς», το οποίο εκτέλεσε ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε Σταμένκοβιτς Σπυρίδωνας.
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Κοκκινοχώματος», το οποίο εκτέλεσε η ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κα Ντομουχτσή Αναστασία.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων από 5Χ5 μέχρι Μεγαδρόμο στο Τ.Δ. Ροδοτοπίου», το οποίο εκτέλεσε o  Ε.Δ.Ε. κ. Μάρκος Δημήτριος.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
10. Εξέταση αιτήσεως κ. Μπούτικου Ευαγγέλου για έγκριση διενέργειας διαδικασίας άδειας έρευνας για λατομείο σχιστολιθικών πλακών στην Τ.Κ. Ζωοδόχου.
11. Υλοτόμηση δέντρων και καθορισμός τρόπου διάθεσης των δασικών προϊόντων στην Τ.Κ. Λιθίνου.
12. Λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης για την λειτουργία λαϊκής αγοράς στον Δήμο.
13. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016.
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 312/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Κλείσιμο των δύο τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ζίτσας στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου».
15. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 41/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συλλογικού και παραγωγικού σκοπού» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, με κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συλλογικού και παραγωγικού σκοπού.
16. Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (Κοινοτικού καταστήματος) στην Τ.Κ. Βλαχάτανου.
17. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016 εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
18. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
19. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016.
20. Έγκριση απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 και προϋπολογισμού – προγράμματος εργασιών χρήσεως 2016 του ΤΟΕΒ Λιθίνου.
21. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.
22. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών και διάθεση σχετικής πίστωσης.
23. Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

24. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 28/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Ψήφιση κανονισμού διενέργειας προμηθειών Δήμου Ζίτσας».