Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Την Πέμπτη 13/9 το Δημοτικό Συμβούλιο με 22 θέματα…

Μετακαλοκαιρινό ξύπνημα του Δημοτικού Συμβουλίου.
    Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας. Μετά την θερινή ραστώνη οι δημοτικοί σύμβουλοι (χορτάτοι από τα σουβλάκια και τον κόσμο του παζαριού) πάλι στα έδρανα.
    Χωρίς θέματα ουσίας εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, φαίνεται ότι η ουσία θα είναι...
στην προ ημερησίας συζήτηση
    Τόσο ο απολογισμός του παζαριού, όσο και τα οικονομικά καθώς και τα θέματα που θα θέσουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, θα δώσουν χρώμα στη συνεδρίαση.
Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

1.    Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 36.923,56 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου Ζίτσας.
2.    Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος» με κωδικό mis  349343 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου»,  αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
3.    Ίδρυση και Λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
4.    Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά αίτημα ανανέωσης της αριθ. 4475/9-11-2005 Απόφασης Γ.Γ.Π.ΗΠ., με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων στη θέση Παλιαλώνια της Τ.Κ. Πετραλώνων στο Δήμο Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων.
5.    Απόψεις και θέσεις του Δήμου Ζίτσας επί του Προσχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.
6.    Εξέταση αιτήσεως Μπεσέλα Γεωργίου του Φωτίου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού λατομείου μαρμάρων στη θέση «Αμυγδαλιές» Τ.Κ. Κληματιάς.
7.    Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.    
8.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
9.    Ανάκληση της υπ’ αριθ. 238/2012 Α.Δ.Σ., εκμίσθωση με απ’ ευθείας συμφωνία Δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Τ.Κ. Λιθίνου και καθορισμός όρων αυτής.
10.  Εκποίηση με απ’ ευθείας συμφωνία, παλαιών οχημάτων του Δήμου και καθορισμός όρων αυτής.
11.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις διευθέτησης ομβρίων υδάτων - διαμόρφωση δρόμων Δ.Ε. Ζίτσας», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης.
12.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περίφραξη Νεκροταφείου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Ζίτσας» του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Γκούτσης Αχιλλέας.
13.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού Νερόμυλου Τ.Δ. Δεσποτικού», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Μπιτχαβάς Χρήστος.
14.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ. Βλαχατάνου», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Κριτσάλης Τριαντάφυλλος.
15.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λύγγου του Δήμου Ζίτσας», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Κακαϊδής Δημήτριος.
16.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Νικόλαος. 
17.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς, Σχολείου και Εκκλησίας Τ.Κ. Παλιουρής», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε  κ. Γκάνας Βασίλειος.
18.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή  αγωγών  ομβρίων υδάτων  στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Νικόλαος.
19.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: « Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ. Βλαχατάνου » στο Δήμο Ζίτσας, του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε.  κ. Κριτσάλης Τριαντάφυλλος.
20.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση περιοχής περί το Ο.Τ. 163 στο Τ.Δ. Ελεούσας» το οποίο εκτέλεσε η ανάδοχος «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
21.  Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 375/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα «Απόφαση επί αιτήσεως του ΚΕΚ ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ για παράταση ενοικίασης του ισογείου της οικοκυρικής Σχολής Γραμμένου».
22.  Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.