Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Αύξηση 13 % στο νερό !!!

    Κατά 13 % ακριβότερο θα είναι το νερό από προχθές 22 Αυγούστου για όλους τους καταναλωτές του Δήμου Ζίτσας. Πρόκειται για μια αύξηση που θα επιβαρύνει δυστυχώς ακόμη περισσότερο όλους μας και έρχεται σε μια δύσκολη εποχή μειώσεων των μισθών και των συντάξεων.
    Συγκεκριμένα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ…
πρόκειται για ρύθμιση πανελλαδικού χαρακτήρα αφού με τον Νόμο Ν. 4002/11 (ΦΕΚ 180/22.08.2011 τεύχος Α’), Άρθρο 18 Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων, περίπτωση β της παρ 3 καταργείται η απαλλαγή της υπαγωγής σε ΦΠΑ της παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και η αποχέτευση που πραγματοποιούνται απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή συνδέσμους αυτών, χωρίς τη μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων, με την απαλοιφή της σχετικής πρότασης.
    Ειδικότερα η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Ο. Ε. Β. - (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.».
    Μέχρι τώρα, με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 απαλλάσσονταν από το ΦΠΑ ... «γ) η παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και η αποχέτευση που πραγματοποιούνται απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή συνδέσμους αυτών, χωρίς τη μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Ο.Ε.Β. (Ειδικοί Οργανισμοί, Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β.) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές».