Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ζίτσας…

Η προθεσμία, ποια χαρτιά πρέπει να υποβληθούν. Τυπώστε την αίτηση.
    Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων εγγραφών ή επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας για το σχολικό έτος 2015-2016.
    Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον Σταθμό που θα δηλωθεί ως πρώτη επιλογή από 15 Ιουνίου έως...
17 Ιουλίου και ώρες 8:00 πμ - 15:00μμ.
    Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο Παιδικό Σταθμό Βουνοπλαγιάς, κ. Λιοκάτη Ελευθερία (τηλ. 2651062115) και στους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς:
Παιδικός Σταθμός Ελεούσας              2651061295
Παιδικός Σταθμός Βουνοπλαγιάς        2651062115
Παιδικός Σταθμός Ροδοτοπίου           2651057044
Παιδικός Σταθμός Ζίτσας                   2658023567

Αναλυτικά πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβληθούν σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
Για ομογενείς: Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς
Για αλλοδαπούς: και Άδεια διαμονής σε ισχύ
2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
3. Ιατρική Βεβαίωση (από παιδίατρο)
4. Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων
5. Λογαριασμό της ΔΕΗ
6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2015 (για το οικονομικό έτος 2014)
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
  •     Για γονείς διαζευγμένους: Αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστικής απόφασης. Σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο διάστασης (π.χ. φορολογική δήλωση ή δικαστική απόφαση). Σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε αναδοχή: Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

Δείτε και τυπώστε την αίτηση που πρέπει να υποβληθεί:
(με δεξί κλικ αποθηκεύετε την εικόνα και μετά την εκτυπώνετε)