Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για επιχορήγηση αμπελοκαλλιεργητών…

    Καλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές που έχουν στην κατοχή τους αμπελοτεμάχια από ένα (1) στρέμμα και πάνω, προκειμένου να ενισχυθούν για τις ζημιές που έπαθε η εκμετάλλευσή τους από περονόσπορο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 να υποβάλλουν αίτηση στον ανταποκριτή ΕΛΓΑ της τοπικής τους κοινότητας, μέχρι...
την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.
    Απαραίτητη προϋπόθεση, για την απαίτηση της παραπάνω ενίσχυσης, είναι να έχει υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας του αμπελοτεμαχίου το έτος 2011.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύουν την αίτηση, είναι τα παρακάτω:

  1.     Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2.     Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου
  3.     Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. (εφόσον υπάρχει)
  4.     Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2011 καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος
  5.     Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες
  6.     Πιστοποιητικό προϊόντος βιολογικής προέλευσης, από τους διαπιστευμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης