Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Παλιό αλλά πάντα επίκαιρο, πάντα έρχεται στο μυαλό μας οι σκέψεις τρέχουν, έρχονται, φεύγουν, μα δε χάνονται .....

«Κι όλοι τους τρέχουν γύρω - γύρω παίζοντας τις “πολιτικές - μουσικές καρέκλες”».....

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη, κατά έναν...
βιώσιμο μακροπρόθεσμα τρόπο.
    Με δεδομένη την αλλαγή του κλίματος, η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη εντονότερη. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ότι η οικονομική, η βιομηχανική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες.