Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο με 54 θέματα στις 9 Αυγούστου…

Μέσα στο κατακαλόκαιρο στις 6:00 μμ την Πέμπτη 9 Αυγούστου.
    “Υπηρεσιακό” θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο παρότι έχει 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αφορά κυρίως την έγκριση δημοπράτησης των «μελετών Βλέτσα» για την Πασσαρώνα, των κοινόχρηστων χώρων Μεταμόρφωσης, καθώς επίσης εγκρίσεις παρατάσεων, μελετών κλπ.
    Επίσης η έκδοση κανονιστικής απόφασης για εμποροπανήγυρη και συζήτηση αιτήσεων δημοτών και φορέων. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.      Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης με τίτλο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» με κωδικό MIS 349341 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου»,  αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 116/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
2.      Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου Δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας»
3.      Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος» με κωδικό MIS 349342 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου», αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 114/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
4.      Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος»
5.      Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος»
6.      Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.
7.      Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη Δήμου Ζίτσας» με Κωδικό mis 380144 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
8.      Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ε. Εκάλης».
9.      Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξης: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ε. Εκάλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», για τον άξονα Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», με Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση».
10.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2012 μελέτης με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα για τη λειτουργία του έργου: “Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών”.»
11.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2012 μελέτης «Έργα αναβάθμισης στην πλατεία Μακρυγιάννη (περιοχή Μάντρα) Δ.Κ. Ελεούσας».
12.   Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Τμημάτων ένταξης των σχολείων του Δήμου Ζίτσας» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.
13.   Έγκριση για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δήμου Ζαγορίου για μελέτες και έργα που απαιτούν την ειδικότητα Δασολόγου.
14.   Απόφαση για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου τηλεπρόνοιας και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας» για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωσή του που αφορά την φιλοξενία των εφαρμογών της εν λόγω πράξης σε μη υφιστάμενες υποδομές του δικαιούχου Δήμου Ζίτσας (hosting).
15.   Έγκριση διενέργειας εμποροπανήγυρης και έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης και λειτουργίας αυτής.
16.   Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της πράξης ένταξης με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» με κωδικό MIS 340169 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
17.   Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων 2ου τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
18.   Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας» και τροποποίηση της υπ’ αριθ.  219/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
19.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση – περίφραξη νεκροταφείου με αργολιθοδομή Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς» Δ. Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Τάσης Γεώργιος.
20.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Τ.Δ. Πετσαλίου Δήμου Εκάλης», το οποίο εκτέλεσε ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ. Μάρκος Δημήτριος.
21.   Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου» του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Νικόλαος.
22.   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης» Δ.Ε. Εκάλης του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ Παπαδημητρίου-Μίνης
23.   Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β΄ Φάση)» του οποίου ανάδοχος είναι η  «Ν. Μπαδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.»
24.   Έγκριση 5ης παράτασης του έργου: «Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου» του οποίου ανάδοχος είναι η «Β. Γίτσας – Χ. Χρήστου και ΣΙΑ Ο.Ε.»
25.   Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς, σχολείου και εκκλησίας Τ.Κ. Παλιουρής», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ.  Γκάνας Βασίλειος
26.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Ροδοτοπίου» Δήμου Ζίτσας του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.
27.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού νερόμυλου Τ.Δ. Δεσποτικού» Δ.Ε. Μολοσσών Δ. Ζίτσας, του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Μπιτχαβάς Χρήστος
28.   Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε. Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α΄ Φάση)», το οποίου ανάδοχος είναι η «Ν. Μπαδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.»
29.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κληματιάς Δ. Ευρυμενών» το οποίο εκτέλεσε η «Σαρακατσάνος ΑΤΕΕ»
30.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση του δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κληματιάς» το οποίο εκτέλεσε η  «Σαρακατσάνος Π. και ΣΙΑ Ε.Ε.»
31.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Ραδοβιζίου» Δ.Ε. Μολοσσών, Δ. Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε η  Ε.Δ.Ε. κ. Ζητούνη Ευαγγελία.
32.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών οικισμού στο Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη», το οποίο εκτέλεσε η  «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
33.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική ασφαλτόστρωση στο Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη», το οποίο εκτέλεσε η : «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
34.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμων στον οικισμό Αμπελάκια του Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη», το οποίο εκτέλεσε η «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
35.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμων οικισμού Αμπελάκια του Τ.Δ. Βουνοπλαγιάς», το οποίο εκτέλεσε η «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
36.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς παρεκκλήσι Αγ. Αναργύρων στο Τ.Δ. Αναργύρων», το οποίο εκτέλεσε η «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
37.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον κεντρικής πλατείας και λοιπών στο Τ.Δ. Γραμμένου», το οποίο εκτέλεσε η «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
38.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση δρόμων στο Τ.Δ. Άνω Λαψίστας», το οποίο εκτέλεσε η «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
39.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Κάτω Λαψίστας», το οποίο εκτέλεσε η «Γκόντας Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε.»
40.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου και περιβάλλοντος χώρου στο Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε η «Γούδας ΚΠ  Ε.Ε.»
41.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση – διαμόρφωση πλατείας Εθελοντών αιμοδοτών και πέριξ Ελεούσας στο Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε η «Γούδας ΚΠ  Ε.Ε.»
42.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμων – διαμόρφωση υποδομών περιοχής Γορίτσα του Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε. κα Μωϋσιάδη Καλλιόπη
43.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Ζωοδόχου Δ. Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε η «Π. Σαρακατσάνος και Υιοί Ε.Ε.»
44.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση των πεζοδρομίων από Δημοτικό σχολείο έως πρατήριο βενζίνης και της πλατείας στο Τ.Δ. Ροδοτοπίου», το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε. κα Μωϋσιάδη Καλλιόπη.
45.   Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.    
46.   Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
47.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
48.   Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γραμμένου.
49.   Διαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου εισφοράς που βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στον κ. Τσόλη Γεώργιο του Ιωάννη.
50.   Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.984,01 ευρώ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης.
51.   Αίτηση του Συλλόγου «Κιθαριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου Ιωαννίνων – Η Πασσαρών» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ροδοτοπίου.
52.   Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αιτήσεως του εκπροσώπου Τ.Κ. Γκριμπόβου για αποζημίωση καλλιεργητών.
53.   Απόφαση επί αιτήσεως του ΚΕΚ ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ για παράταση ενοικίασης του ισογείου της Οικοκυρικής Σχολής Γραμμένου.
54.   Απόφαση επί αιτήσεων κ. Πίπερη Φωτίου και κ. Μανώλη Σταύρου για ενοικίαση έκτασης στη θέση «Αμμούδες» Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη.