Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18/10 …

Στην μία οι ορκωτοί λογιστές θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους και στην άλλη τα τρέχοντα θέματα. Θα αυξηθούν ή όχι τα δημοτικά τέλη;
Στις 6:00 μμ θα συζητηθεί η «  Έγκριση Aπολογισμού – Iσολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου Ζίτσας» ως μόνο θέμα στη συνεδρίαση παρουσία των ορκωτών λογιστών οι οποίοι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις.
Στις 7:00 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 41 θέματα
Ξεχωρίζουν τα θέματα 19-23 όπου θα αποφασιστεί αν θα αυξηθούν και πόσο τα δημοτικά τέλη και επίσης θα εγκριθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013.
Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:....


1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 86.458,81 ευρώ για εξόφληση οφειλών  Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες-επενδύσεις-έργα.
2. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης όμβριων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Τ.Κ. Άνω Λαψίστας» με Κωδικό mis 376595 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
3. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση όμβριων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» με Κωδικό mis 376596 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
5. Λήψη απόφασης επί των απαιτήσεων της Yπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την προέγκριση τευχών δημοπράτησης της πράξης «Δημιουργία Κέντρου Τηλεπρόνοιας & Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Κοινωνικής & Ιατρικής Φροντίδας » με κωδικό ΟΠΣ 327578.
6. Τροποποίηση όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, για την διαχείριση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Ελεούσας.
7. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στα όρια του Δήμου Ζίτσας.
8. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση « Μπόγδη – Κολόκα » Τ.Κ. Λοφίσκου Δήμου Ζίτσας.
9. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.    
10. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
11. Αίτηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Παπαπέτρειο Ίδρυμα Πολυλόφου Ιωαννίνων» για παραχώρησή του στο Δήμο.
12. Αίτηση Δ.Σ. Αδελφότητας Αναργύρων για παραχώρηση του πρώην κοινοτικού γραφείου για λειτουργικές ανάγκες της Αδελφότητας.
13. Αίτηση κ. Γεωργίου Λάμπρου του Νικολάου για εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας Δήμου Ζίτσας.
14. Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δήμου Ζίτσας.
15. Αίτηση κ. Δημητρίου Τσούμπρη του Εμμανουήλ για μείωση ενοικίου Δημοτικού ακινήτου ( νερόμυλος) στην Τ.Κ. Δεσποτικού Δήμου Ζίτσας .
16. Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή υλικών ύδρευσης.
17. Υλοτόμηση δέντρων και καθορισμός τρόπου διάθεσης αυτών στην Τ.Κ. Πετσαλίου.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενεργειών του Δήμου για την διεκδίκηση των ανείσπρακτων οφειλών.
19. Περί επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης από 01-01-2013.
20. Περί επιβολής και καθορισμού τελών αποχέτευσης από 01-01-2013.
21. Περί επιβολής και καθορισμού τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2013.
22. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2013.
23. Επιλογή χώρου και καθορισμός ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
24. Έγκριση 3ου Λογαριασμού, λόγω αναθεώρησης, του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Καλοχωρίου», του οποίου ανάδοχος είναι η Ε.Δ.Ε. κα Πλούμπη Παρασκευή.
25. Έγκριση 6ου Λογαριασμού, λόγω αναθεώρησης, του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8 στο Δ.Δ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Ζιάκκας Γεώργιος.
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη υπολοιπομένων οδών επέκτασης Ελεούσας», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Ράφτυ Έντυ. 
27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας και τοιχίο αντιστήριξης Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας» Δ.Ε. Μολοσσών, Δήμου Ζίτσας, του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Ντόκος Κων/νος. 
28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση υπογείου νέου Δημαρχείου», αναδόχου Κ/Ξ Ζιάκκας Γ. – Ηλίας Νικ.
29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ. Ελεούσας», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Φάης Δημήτριος
30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας και τοιχίο αντιστήριξης Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας» Δ.Ε. Μολοσσών, Δ. Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ντόκος Κων/νος
31. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Παρεμβάσεις λειτουργικότητας δικτύων ύδρευσης και αποκατάστασης οδών στην Τ.Κ. Λιγοψάς του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ. Νίκου Θεόδωρος.
32. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοιχοποιίας στο νεκροταφείο Τ.Κ. Ζίτσας»,  το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννου Κων/νος.
33. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Λύγγου» του Δ. Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Κακαϊδής Δημήτριος.
34. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Περίφραξη Νεκροταφείου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Ζίτσας», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε  κ. Γκούτσης Αχιλλέας.
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Πασσαρώνος» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ.  Λαδάς Νικόλαος.
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμων – διαμόρφωση υποδομών περιοχής Γοριτσάκι του Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Λάμπρου Αλέξανδρος.
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμων – διαμόρφωση υποδομών περιοχής Μενέδες του Τ.Δ. Ελεούσας», », το οποίο εκτέλεσε η Κ/Ξια Αναστασίου Δ. – Πάντος Γ.
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής οδών Τυρταίου & Μουσών του Τ.Δ. Ελεούσας» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Σταμένκοβιτς Σπυρίδωνας
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Γοριτσάκι στο Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Σταμένκοβιτς Σπυρίδωνας.
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής όπισθεν του Γυμνασίου – Λυκείου του Τ.Δ. Ελεούσας» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.
41. Εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Μάστακα Χρήστου του Ευαγγέλου που αφορά υλοποίηση Αποφάσεως του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Ζωοδόχου σχετικά με την απ’ ευθείας παραχώρηση τμήματος της υπ’ αριθ. 1321 κοινόχρηστης έκτασης (κοινοτικός δρόμος), στην Τ.Κ. Ζωοδόχου.